Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu upravujú proces nákupu tovaru spotrebiteľom
prostredníctvom e-shopu, podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom
e-shopu predávajúceho, práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom
je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1 Základné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané :
L.C.MANAGER, s.r.o.
IČO: 364 820 56
DIČ: 202 001 4953
so sídlom: Župčany 176, 080 01 Župčany
zapísanej v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 13750/P
email: info@dormisan.eu
telefón: 051 – 748 55 27
www.dormisan.eu

(ďalej len „predávajúci“)

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu
zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“)
prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese
www.dormisan.eu (ďalej je „internetový obchod“).
1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má
prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
1.4 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2 Informácie o tovare a cenách
2.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare
v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov
a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru
zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie
kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
2.2 Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je
povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
2.3 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácia o nákladoch
spojených s dodaním tovaru uvedená v internetovom obchode platí len v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci územia
Slovenskej republiky.
2.4 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

3 Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
3.1 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy
(náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady kupujúceho nemajú
vplyv na konečnú cenu tovaru.
3.2 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, resp.
vytvorením zákazníckeho účtu v prípade prvej objednávky
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie
3.3 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, špecifikáciu tovaru (rozmery), počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob
doručenia.
3.4 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku
odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim
považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom
formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
3.5 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu,
ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia
sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim.
Oznámenie o prijatí objednávky je doručené predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho. Toto oznámenie o prijatí
objednávky sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia o prijatí objednávky sú aktuálne obchodné podmienky
predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
3.6 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú
adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade
uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.
3.7 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené
oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle
predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
3.8 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode
alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani
v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú
ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá
potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

4 Zákaznícky účet
4.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho
účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez
registrácie.
4.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.
Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim
v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
4.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť
ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné
zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
4.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či
v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
4.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu
hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia
tretích osôb.

5 Platobné podmienky a dodanie tovaru
5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi
spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zaslanej faktúry,
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
• dobierkou službou pri prevzatí tovaru.
5.2 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná
do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
5.3 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa
elektronických platieb.
5.4 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy
na bankový účet predávajúceho.
5.5 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu, či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním
tovaru nie je zálohou.
5.6 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný
zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
5.7 Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke, a to kuriérskou službou.
5.8 Voľba spôsobu dodania tovaru sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
5.9 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške,
ktoré sú uvedené v článku 5.10. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený
s dodaním tovaru.
5.10 Náklad na dodanie tovaru (ďalej len „DOPRAVA“) sa rozumie cena za prepravu za doručenie kuriérskou službou. Výška
nákladu na dodanie tovaru je daná v závislosti od celkovej sumy za objednaný tovar, a to takto:
• DOPRAVA ZDARMA – ak je celková suma za objednaný tovar 139,00 EUR s DPH alebo vyššia.
• DOPRAVA 6,00 EUR s DPH – ak je celková suma za objednaný tovar nižšia ako 139,00 EUR s DPH.
5.11 Dobierkou sa rozumie suma za platbu kuriérskej spoločnosti pri prevzatí tovaru. Výška platby za dobierku je daná v závislosti
od celkovej výšky objednaného tovaru vrátane poplatku za dopravu. Platba za dobierku je vypočítaná automaticky, a to ako:
fixná suma 3,30 EUR + 1% z hodnoty objednaného tovaru vrátane poplatku za dopravu. K tejto sume sa priráta aktuálne DPH.
Celková suma platby s DPH za dobierku je uvedená na konci sumarizácie objednávky ešte pred jej potvrdením.
5.12 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho
a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky
kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.13 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný
prevziať tovar na danom uvedenom mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať
opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené
s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5.14 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád
toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do
zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
5.15 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
5.16 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr
však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom
prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

6 Odstúpenie od zmluvy
6.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť
aj bez uvedenia dôvodu.
6.2 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní:
• odo dňa prevzatia tovaru,
• odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie
niekoľkých častí
• odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
6.3 Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
• o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre
odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na
odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
• o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku
ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
• o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného
osobitne pre jedného kupujúceho,
• o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho v znení neskorších predpisov.
6.4 Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od
zmluvy.
6.5 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
6.6 Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša
náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu
obvyklou poštovnou cestou.
6.7 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky
peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti
kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie
náklady.
6.8 Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady
na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
6.9 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než
mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
6.10 Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený, a to v pôvodnom obale. Nárok na
náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie
kúpnej ceny.
6.11 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca,
dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho
prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy
všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom,
poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

7 Práva z vadného plnenia
7.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že
v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca
popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej.
• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle
používa.
• tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené
podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
• je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
7.2 Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od
prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania
alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.3 V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
• ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
– bezplatné odstránenie vady tovaru
– výmenu tovaru za nový tovar
• ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
– primeranú zľavu z kúpnej ceny
– odstúpiť od zmluvy
7.4 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
• ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady
• ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave
• ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru
7.5 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle
alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa
vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu
postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci
právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume
a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
zamietnutia reklamácie.
7.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť
spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich
mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob
vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď,
pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih
uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia)
predávajúcemu.
7.7 Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.8 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu
sám spôsobil.
7.9 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti
s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí
záručnej doby.
7.10 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
7.11 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
7.12 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok
predávajúceho.

8 Doručovanie
8.1 Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
8.2 Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo
v objednávke.

9 Mimosúdne riešenie sporov
9.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať
návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na
žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto
nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
9.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom:
Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32,
827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.
Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je
možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
9.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa:
http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája
2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie
o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
9.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci

10 Záverečné ustanovenia
10.1 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah
založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.
Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
10.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek,
filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať,
upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
10.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo
v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo
tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace
internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol
v rozpore s jeho určením či účelom.
10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne
prístupná.
10.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva
a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

10.7 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2021

Kontaktuj nás

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek nás neváhajte kontaktovať

  • info@dormisan.eu